Využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů na vašem počítači / zařízení.

Nevíte si rady? Ozvěte se

+420 607 263 768 Po - Pá (8 - 16 hod) info@best-lashes.cz

 

 

Sledujte novinky

ZBOŽÍ V AKCI

Cena 370,00 Kč (13,65 EUR)
skladem
Cena 2 490,00 Kč (91,88 EUR)
skladem
Cena 93,00 Kč (3,43 EUR)
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


» Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Provozovatel:

Best Lashes Professional s.r.o.

Bezručova 59

44001 Veltěže okr. Louny

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 38978

IČ: 05779219

DIČ: CZ05779219 (Plátci DPH)

I. Všeobecně

1.Zákazník učiněním závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

II. Předmět smlouvy

1.Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě, kterou se rozumí objednávka. Prodávající se zavazuje, že zákazníkům bude dodávat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikací či vlastnostmi obvyklými pro tento druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným v České republice.

III. Místo plnění

1.Místem plnění smlouvy je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží smluvnímu dopravci nebo místo osobního odběru.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

1.Podmínkou pro platnost elektronické objednávky je vyplnění všech údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím emailem.
2.Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě chyby při specifikaci údajů v katalogu a ceny. Tuto skutečnost oznámí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu.

V. Cena a platba

1.Ceny uvedené v katalogu zboží jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za uhrazenou až po připsání na účet prodávajícího nebo po předání hotovosti pracovníkovi přepravní služby. Vystavená faktura slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Pokud hodnota objednávky přesáhne 2 000,- Kč, k ceně nebude připočítáváno poštovné. Balné se neúčtuje.

VI. Dodací lhůta

1.Dodací lhůta začíná dnem potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že objednané zboží nebude možné dopravci předat do doby uvedené u zboží v katalogu jako Dodací lhůta od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání.

VII. Doprava a cena za dopravu

1.Doprava zboží je realizována kurýrní službou Geis 40,- Kč bez dobírky s dobírkou 70,-Kč.

2.Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných, se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

VIII. Záruka a servis

1.Na zboží prodávané na serveru best-lashes.cz se vztahuje zákonná záruční doba. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.
2.Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením.
3.Místem uplatnění reklamace je adresa: Best Lashes Professional s.r.o., Bezručova 59, 440 01 Veltěže
4.Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník. V případě oprávněné reklamace budou zákazníkovi náklady spojené s reklamací refundovány.
5.Ke zboží na reklamaci je nutné přiložit fakturu a podrobný popis závady.
6.Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný se stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

IX. Vrácení zboží

1.Zákazník best-lashes.cz má právo nepoužité zboží vrátit do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.
2.Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) spolu s číslem účtu, na který máme peníze poukázat. Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání (emailem) zprávy o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Vrácení peněz se nevztahuje na dopravné. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takové zásilky vracíme na adresu odesílatele.

X. Informace o zpracovávání osobních údajů při nákupu online:

1.    Společnost Best Lashes Professional s.r.o., se sídlem Bezručova 59, 440 01 Veltěže, IČ 057 79 219, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38978, zpracovává v rámci kupní smlouvy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje zákazníků:
-    Jméno a příjmení;
-    E-mailovou adresu;
-    Telefonní číslo;
-    Fakturační adresu;
-    Dodací adresu;
-    V případě společnosti také její název, IČ, DIČ
(dále jen „osobní údaje“)

v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
Výše uvedené zpracování je umožněno na základě
•    čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, a
•    čl. 6 odst. 1 písm. f) – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

2.    Společnost Best Lashes Professional s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky, dopravci, kterým jsou údaje zákazníků předávány v nezbytném rozsahu a jejichž využití je nezbytné pro zaslání zboží, a dále zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou
-    Správce webového obsahu: Golemos s.r.o.
-    Poskytovatel fakturačního softwaru: Golemos s.r.o.
-    Poskytovatel softwaru umožňující mailovou rozesílku: Golemos s.r.o.

3.    Na emailovou adresu vám budou společností Best Lashes Professional s.r.o. zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

4.    Podle Nařízení máte, coby zákazník, právo:
-    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
-    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
-    vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
-    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
-    na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
-    na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
-    v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.